+ 48 530 840 369
+48 601 675 651

ul. Czechowska 4 lok. 12, 20--072 Lublin
ul. Aleja Jana Pawła II 86, 21-010 Łęczna

kontakt@adwokat-lublin-leczna.pl

ZAKRES USŁUG - PRAWO KARNE

Prawo karne to zbiór przepisów jasno definiujących czyny zabronione, a także konsekwencje ich popełnienia. Do źródeł prawa karnego sensu largo zaliczyć należy Kodeks karny, Kodeks karny wykonawczy, Kodeks karny skarbowy oraz Kodeks postępowania karnego. Kancelaria adwokacka świadczy usługi prawne w zakresie szeroko rozumianych spraw karnych. Adwokat Karolina Stawnicka-Kowalczyk oraz Adwokat Katarzyna Zych-Ślusarska oferują odważną i zarazem skuteczną obronę w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i wykonawczym. Kancelaria w postępowaniu karnym podejmuje się obrony zarówno osób podejrzanych, oskarżonych, skazanych jak i reprezentowaniem interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem. 

Z uwagi na szczególną specyfikę spraw karnych adw. Karolina Stawnicka-Kowalczyk oraz adw. Katarzyna Zych-Ślusarska pozostają w dyspozycji zawsze, kiedy Klient potrzebuje wsparcia pod numerem telefonu: 530 840 369 oraz 601 675 651.

Praktyka dowodzi, że aby efektywnie zabezpieczyć interesy Klienta profesjonalna pomoc adwokata jest konieczna już od samego początku postępowania. Często niezbędne jest zabezpieczenie i zgromadzenie dowodów niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia, dlatego też Kancelaria adwokacka świadczy usługi już od wczesnego etapu postępowania przygotowawczego.

W ramach powierzonych obowiązków adwokata świadczymy pomoc prawną w zakresie:

 • spraw karnych dotyczących pokrzywdzonego – pomoc prawna na każdym etapie postępowania, w tym sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, reprezentacja przed organami ścigania i sądowymi,
 • obrona oskarżonego w procesie karnym – reprezentacja przed wszelkimi organami wymiaru sprawiedliwości oraz opracowywanie pism procesowych, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych, a także doradztwo prawne w obszarze odpowiedzialności karnej,
 • postępowania przygotowawczego – pomoc prawna osobom podejrzanym o popełnienie czynu karalnego i tymczasowo aresztowanym, wraz z fizycznym uczestnictwem we wszelkich czynnościach organów ścigania i prokuratorskich,
 • spraw karnych dotyczących wykroczeń – kompleksowa obsługa prawna oraz reprezentacja osób pokrzywdzonych bądź oskarżonych;
 • prawa karnego wykonawczego – reprezentacja przed właściwymi organami sprawiedliwości dotycząca odroczenia wykonania kary, przerwy w jej wykonywaniu, przedterminowego zwolnienia, odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego.

Zakres oferowanej przez Kancelarie adwokacką pomocy w prowadzeniu spraw zarówno w zakresie prawa karnego i w sprawach o wykroczenia obejmuje w szczególności: obronę na wszystkich etapach postępowania karnego, sprawy o udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, sprawy o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, obronę obwinionych w sprawach o wykroczenia, reprezentowanie pokrzywdzonego i pomoc w ochronie jego praw, reprezentowanie oskarżycieli posiłkowych w postępowaniu karnym,

Jako adwokaci  podejmujemy działania w charakterze obrońcy i pełnomocnika w sprawach dotyczących przestępstw:

 • przeciwko życiu i zdrowiu;
 • przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu;
 • przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;
 • przeciwko środowisku;
 • przeciwko wolności;
 • przeciwko wolności sumienia i wyznania;
 • przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
 • przeciwko rodzinie i opiece;
 • przeciwko czci i nietykalności cielesnej;
 • przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową;
 • przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego;
 • przeciwko wymiarowi sprawiedliwości;
 • przeciwko wyborom i referendum;
 • przeciwko porządkowi publicznemu;
 • przeciwko ochronie informacji;
 • przeciwko wiarygodności dokumentów;
 • przeciwko mieniu;
 • przeciwko obrotowi gospodarczemu;
 • przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.
adwokat lublin łęczna
prawo karne/tymczasowy areszt/obrońca/pomówienie/przestępstwo/prokuratura/wykroczenie/postępowanie przygotowawcze

Adres

Biuro w Lublinie: ul. Czechowska 4 lok. 12, 20-072 Lublin
Biuro w Łęcznej: ul. Aleja Jana Pawła II 86, 21-010 Łęczna (deptak)

E-mail

kontakt@adwokat-lublin-leczna.pl

adw. Karolina Stawnicka-Kowalczyk

tel. +48 530 840 369
e-mail: k.stawnicka@adwokat-lublin-leczna.pl

adw. Katarzyna Zych-Ślusarska

tel. +48 601 675 651
e-mail: adw.zych@gmail.com

Kancelaria Adwokacka świadczy profesjonalną pomoc prawną na rzecz osób fizycznych i przedsiębiorców. Obecnie w ramach naszej działalności funkcjonują dwa biura – w Lublinie i Łęcznej. 

Kancelaria Adwokacka oferuje szeroki wachlarz usług z różnych dziedzin prawa. Do każdej powierzonej nam sprawy podchodzimy z pełnym zaangażowaniem, zawsze dbając o interes naszych klientów. 

 

www.adwokat-lublin-leczna.pl 2020