+ 48 530 840 369
+48 601 675 651

ul. Czechowska 4 lok. 12, 20--072 Lublin
ul. Aleja Jana Pawła II 86, 21-010 Łęczna

kontakt@adwokat-lublin-leczna.pl

PUBLIKACJE

blog prawniczy

PODWYŻSZENIE ALIMENTÓW NA DZIECKO – KIEDY JEST MOŻLIWE?

adwokat lublin łęczna
adwokat alimenty na dzieci alimenty od dzieci podniesienie alimentów podwyższenie alimentów obniżenie alimentów uchylenie alimentów

Czy można żądać podwyższenia alimentów?

Rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Najczęściej obowiązek alimentacyjny określany jest w wyroku rozwodowym lub w wyroku samoistnie ustalającym alimenty. Jednak raz ustalona w wyroku kwota alimentów może ulec zmianie. Ustawodawca uwzględnił, że potrzeby dziecka z biegiem czasu mogą ulec zmianie. Dlatego też, dopuszczalna jest zmiana już raz ustalonych alimentów, w tym także przez ich podwyższenie.

Kiedy można żądać podwyższenia alimentów na dziecko?

Zgodnie z art. 135 § 1 KRiO zakres świadczenia alimentacyjnego każdorazowo zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Podstawą żądania zmiany wysokości alimentów jest więc:

– zmiana usprawiedliwionych potrzeb dziecka

lub

– zmiana zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Co rozumieć pod pojęciem zmiany usprawiedliwionych potrzeb dziecka?

Sąd ustalając wysokość alimentów w wyroku, bierze pod uwagę potrzeby dziecka na dzień orzekania. Oczywistym jest, że takie potrzeby od dnia wydania wyroku mogą ulec zmianie i co do zasady tej zmianie ulegają.

Do zmiany usprawiedliwionych potrzeb dziecka dochodzi najczęściej w sposób naturalny, w związku z jego dorastaniem. Wraz z wiekiem dziecka rosną jego potrzeby – zwiększają się wydatki na utrzymanie dziecka w zakresie zapewnienia mu wyżywienia czy ubioru. Dziecko zaczyna korzystać z większej ilości zajęć dodatkowych pozwalających rozwijać mu swoje pasje i umiejętności. Wejście dziecka w wiek szkolny i pokonywanie przez niego kolejnych etapów nauki, również generuje nowe wydatki – zachodzi konieczność wyposażenia dziecka w przybory szkolne, być może konieczność opłacenia korepetycji. Wszystkie te wydatki, jeżeli nie zostały wcześniej uwzględnione w wyroku orzekającym obowiązek alimentacyjny, mogą stanowić podstawę do zwiększenia alimentów.

Podstawą zmiany alimentów może być również inna istotna zmiana w sytuacji dziecka, niezwiązana wprost z jego dorastaniem. Jeżeli u dziecka wykryto chorobę lub uległo ono wypadkowi, a z tym wiąże się konieczność ponoszenia większych wydatków – na leki, rehabilitacje, wizyty lekarskie, to jak najbardziej stanowi to podstawę do zwiększenia obowiązku alimentacyjnego nałożonego na jednego z rodziców. Jeżeli na skutek wypadku dziecka jeden z rodziców musiał zrezygnować z pracy, aby sprawować nad nim stałą opiekę, to również stanowi to podstawę do podwyższenia alimentów. Taka sytuacja uzasadnia przeniesienie w większej części ciężaru utrzymania dziecka na drugiego rodzica, w sytuacji, gdy pierwszy świadczenie alimentacyjne spełnia po części przez osobistą opiekę nad dzieckiem, która w zasadzie uniemożliwia mu podjęcie zatrudnienia.

Co rozumieć pod pojęciem zmiany zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego?

Również zmiana sytuacji materialnej rodziców może stanowić postawę do nałożenia na jednego z nich szerszego obowiązku alimentacyjnego. Jeżeli rodzic zobowiązany do alimentów dostał lepiej płatną pracę, czy nabył nowe umiejętności pozwalające osiągać przez niego wyższe zarobki, to mamy do czynienia z korzystną zmianą sytuacji majątkowej zobowiązanego, uzasadniającą podniesienie alimentów. Może również dojść do sytuacji, w której dojdzie do poprawy sytuacji materialnej jednego z rodziców z uwagi na np. spłacenie przez niego kredytu hipotecznego, czy zwolnienie go z obowiązku świadczeń alimentacyjnych na inne dzieci, które osiągnęły już samodzielność finansową. Podobną podstawę może stanowić pogorszenie się sytuacji drugiego z rodziców, który przykładowo utracił pracę, zachorował, a tym samym nie ma on możliwości zaspokajania potrzeb dziecka w ustalonej dotychczas wysokości.

Obok wskazanych powyżej okoliczności trzeba jednak wykazać, że dotychczasowe alimenty nie pozwalają na zaspokojenie wszystkich usprawiedliwionych potrzeb dziecka. Jeżeli zasądzone alimenty pozwalają na ich zaspokojenie, poprawa sytuacji materialnej rodzica może nie być wystarczającą podstawą do podniesienia kwoty alimentów. Należy także pamiętać, że dzieci rodziców żyjących w rozłączeniu powinny mieć zapewnioną podobną stopę życiową z rodzicem z którym nie mieszkają – jeżeli choć jeden z rodziców żyje na wysokim poziomie to i potrzeby jego dziecka mogą kształtować się na proporcjonalnie wyższym poziomie od jego rówieśników.

Jak przygotować się do sprawy o podwyższenie alimentów?

Sąd wydając wyrok swoje rozstrzygnięcie opiera o przedstawione w sprawie dowody. Przed wszczęciem sprawy o podwyższenie alimentów warto zbierać różnego rodzaju faktury, dowody wpłat, potwierdzenia przelewów związane z ponoszonymi wydatkami na dziecko. Należy pamiętać, że obowiązek utrzymania dziecka ciąży na obojgu rodziców, sąd będzie badał więc możliwości zarobkowe zarówno ojca, jak i matki. Warto więc również zgromadzić dokumentację potwierdzającą ponoszone przez siebie wydatki – rachunki za media, koszty utrzymania samochodu, raty kredytów i pożyczek. W sprawie warto powołać również świadków, którzy posiadają wiedzę o sytuacji materialnej stron i potrzebach dziecka.  

Wielu klientów często pyta w jaki sposób może uzyskać dokumenty potwierdzające osiąganie przez stronę przeciwną wyższych zarobków, od ostatniego orzeczenia ustalającego obowiązek alimentacyjny. W takiej sytuacji, na wniosek strony inicjującej postępowanie, sąd może zobowiązać stronę przeciwną do złożenia odpowiednich dokumentów (np. PIT-ów, wyciągów z rachunków bankowych, umów o pracę), a jeżeli ta nie będzie chciała zrealizować nałożonego na nią zobowiązania, sąd na wniosek strony sam może zwrócić się do odpowiednich organów państwowych, instytucji, czy podmiotów prywatnych w celu przesłania przez nich stosownej dokumentacji.

Podsumowanie

Orzeczenie alimentacyjne może zostać zmienione w sytuacji zmiany usprawiedliwionych potrzeb dziecka lub możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Powyżej przedstawione informacje stanowią jednak tylko wyrywek całej problematyki związanej z zmianą orzeczenia alimentacyjnego. Na zmianę orzeczenia alimentacyjnego wpływa wiele czynników, które każdorazowo powinny być analizowane indywidualnie, z uwzględnieniem konkretnej sytuacji zarówno zobowiązanego do płacenia alimentów, jak i uprawnionego do otrzymywania świadczenia alimentacyjnego. Z tego względu w przypadku wątpliwości najlepiej skontaktować się z prawnikiem.

Dodaj komentarz

 • All
 • adwokat
 • adwokat lublin
 • adwokat łęczna
 • alimenty
 • alimenty na dziecko
 • długi spadkowe
 • kancelaria adwokacka lublin
 • kancelaria adwokacka łęczna
 • negatywne przesłanki rozwodu
 • obowiązki pracodawcy
 • obowiązki pracownika
 • podatek
 • podwyższenie alimentów
 • pozew o alimenty
 • prawa pracodawcy
 • prawa pracownika
 • prawo cywilne
 • prawo pracy
 • prawo rodzinne
 • prawo spadkowe
 • przyjęcie spadku
 • przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza
 • przymusowy urlop
 • rozwód
 • rozwód z orzekaniem o winie
 • spadek
 • testament
 • trwały i zupełny rozkład pożycia
 • urlop bezpłatny
 • urlop wypoczynkowy
 • urlop zaległy
 • urząd skarbowy
 • wypowiedzenie umowy o pracę

Adres

Biuro w Lublinie: ul. Czechowska 4 lok. 12, 20-072 Lublin
Biuro w Łęcznej: ul. Aleja Jana Pawła II 86, 21-010 Łęczna (deptak)

E-mail

kontakt@adwokat-lublin-leczna.pl

adw. Karolina Stawnicka-Kowalczyk

tel. +48 530 840 369
e-mail: k.stawnicka@adwokat-lublin-leczna.pl

adw. Katarzyna Zych-Ślusarska

tel. +48 601 675 651
e-mail: adw.zych@gmail.com

Kancelaria Adwokacka świadczy profesjonalną pomoc prawną na rzecz osób fizycznych i przedsiębiorców. Obecnie w ramach naszej działalności funkcjonują dwa biura – w Lublinie i Łęcznej. 

Kancelaria Adwokacka oferuje szeroki wachlarz usług z różnych dziedzin prawa. Do każdej powierzonej nam sprawy podchodzimy z pełnym zaangażowaniem, zawsze dbając o interes naszych klientów. 

 

www.adwokat-lublin-leczna.pl 2020